تبلیغات
فیزیک دبیرستان در ایوان غرب
<

فیزیک دبیرستان در ایوان غرب
آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا... نگاه به آینده و اعتماد بخدا... نگاه به اطراف و جستجوی خدا... نگاه به درون و دیدن  
نویسندگان
ق
فال امروز

استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاین

  م

خدمات وبلاگ نویسان-بهاربیست

م

فیزیک1 - فصل 4

فصل چهارم

 

 نور چیست؟

 نور صورتی از انرژی است كه توسط اجسام داغ تابش می شود.

نور چیست؟

 نور صورتی از انرژی است كه توسط اجسام داغ تابش می شود.

 نور چگونه منتشر می شود؟

 در یك محیط یكنواخت مثل هوا، نور در همه جهت ها به صورت خط راست منتشر می شود. دلیل حركت مستقیم نور تشكیل سایه در پشت اجسام كدی است.

 

 

پاسخ دهید1:

1- چرا از بیرون یك جعبه فلزی یا تخته ای، اشیای درون آن دیده نمی شود، اما درون یك ظرف شیشه ای از بیرون دیده می شود؟

2- چند ماده شفاف و چند ماده غیر شفاف را كه می شناسید نام ببرید.

پاسخ 1: جعبه فلزی یا تخته ای اجسام كدر هستند و نمی توانند نور را از خود عبور دهند، اما ظرف شیشه ای جسم شفاف است و می تواند نور را از خود عبور دهد.

پاسخ 2: شیشه، آب، نفت، هوا ماده های شفاف و فلز، چوب، قیر ماده های غیر شفاف یا كدر هستند.

 چشمه نور چیست؟

 محلی كه از آنجا نور تابیده می شود، منبع یا چشمه نور می نامند.

 چشمه های نور چند نوعند؟

 دو نوع: چشمه نقطه ای - چشمه گسترده.

 چشمه نقطه ای نور چگونه است؟

 هرگاه منبع تابش نور به صورت روزنه ای كوچك باشد، آنرا چشمه نقطه ای نور می نامند.

 چشمه گسترده نور چگونه است؟

 هرگاه منبع تابش نور بزرگ باشد چشمه گسترده نور نامیده می شود. در واقع هر چشمه گسترده شامل تعداد زیادی چشمه نقطه ای است. مانند خورسید یا یك لامپ روشن.

باریكه نور

 

 پرتو نور چیست و چگونه نشان داده می شود؟

 یك باریكه خیلی نازك نور را پرتو می نامند. پرتو نور توسط یك خط راست با پیكانی كه جهت انتشار نور را نشان می دهد، نمایش داده می شود.

جهت تابش نور     

 

وسیله های آزمایش: چراغ قوه - یک تکه مقوای نسبتاً ضخیم - پرگار - قیچی - تیغ - نوارچسب.
١- از مقوا دایره ای به اندازه ی سطح شیشه چراغ قوه ببرید.
٢- شکافی به عرض یک تا دو میلیمتر مطابق شکل (٤-٢-الف) بر روی مقوا ایجاد کنید.

شکل ٤-٢

٣- مقوا را بر دهانه ی چراغ قوه طوری نصب کنید که آن را به طور کامل بپوشاند و از اطراف دهانه ، نور بیرون نیاید.
٤- در مکانی که خیلی روشن نباشد، چراغ قوه را مطابق شکل (٤-٢-ب) در لبه ی میز ، نگهدارید.
٥- چراغ قوه را روشن کنید، باریکه ی نور را بر سطح میز خواهید دید.

جواب: ازمایش را مطابق دستور كار انجام می دهیم. مشاهده می شود باریكه نور به خط مستقیم حركت می كند.

 

 

 ١- برای نشان دادن انتشار نور به خط راست آزمایشی را طراحی و اجرا کنید.
٢- گزارشی از کار خود را به کلاس ارائه دهید.

جواب: مطابقشكل مقابل در وسط سه مقوا سوراخ های كوچكی ایجاد می كنیم و یك وجه آنها را طوری تا می كنیم كه بتوانند بطور قائم بایستند. سپس شمعی را روشن می كنیم و مقوا هارا طوری در مقابل شمع پشت سر هم ردیف می كنیم كه وقتی از طرف دیگر نگاه میكنیم. شمع روشن را ببینیم. در صورتیكه یكی از مقواها را اندكی جابجا كنیم دیگر شمع را نخواهیم دید. این آزمایش نشان می دهد كهنور به خط مستقیم حركت می كند.

 

 سایه چگونه تشكیل می شود و بر چند نوع است؟

 هرگاه جسم كدری را در مقابل چشمه نوری قرار دهیم در پشت جسم فضای تاریكی پدید می آید كه آنرا سایه می نامند. سایه به دو صورت توسط چشمه های نقطه ای و گسترده ایجاد می شود. در چشمه نقطه ای فقط سایه تشكیل می شود اما در چشمه گسترده علاوه بر سایه نیم سایه نیز ظاهر می شود.

شکل ٤-٣- انتشار نور از چشمه ی نقطه ای به خط راست و وجود جسم کدر در مسیر نور، سبب تشکیل سایه در طرف دیگر جسم کدر شده است. 

 

با توجه به شكل ( 4-3) توضیح دهید:

 1) سایه چگونه تشكیل شده است؟

2) اگر نور به خط راست منتشر نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟

پاسخ: 1با توجه به اینكه نور به خط مستقیم حركت می كند و نیز از اجسام كدر عبور نمی كند، هرگاه جسم كدری مقابل یك چشمه نور قرار گیرد، نور به قسمت پشت جسم نمی رسد و سایه ایجاد می شود.

2) اگر نور به خط مستقیم حركت نكند سایه تشكیل نمی شود و یا در صورت تشكیل مشابه جسم نخواهد بود.

 مشخصات سایه در چشمه نور نقطه ای نور كدامند؟

 1- تاریكی در تمام سطح آن یكنواخت است. این سایه را سایه كامل میگویند.

2- مرز مشخصی بین سایه و قسمت روشن پرده وجود دارد. این مرز تأیید می كند كه نور به خط راست منتشر می شود.

 

 مشخصات سایه در چشمه گسترده نور كدامند؟

1- قسمت مركزی سایه، تاریكی یكنواخت دارد، اما از حالت قبل كوچكتر است، این قسمت از سایه، یعنی سایه كامل، نوری از چشمه دریافت نمی كند.

2- اطراف سایه كامل دارای روشنایی كمی است كه با دور شدن از سایه كامل به تدریج روشنایی زیاد می شود. قسمت بین سایه كامل و روشنایی كامل را نیمسایه می گویند.

 

وسیله های آزمایش : شمع - کبریت - یک تکه مقوای ضخیم.
١- با یک چشمه ی نور نقطه ای ، سایه ی مقوا را بر روی دیوار یا پرده ای تشکیل دهید.
٢- چشمه ی نور را قدری به مقوا نزدیک و بار دیگر قدری از آن دور کنید.
٣-مقوا را به دیوار نزدیک یا قدری از آن دور کنید.

٤- تغییری را که در اندازه ی سایه مشاهده می کنید بنویسید.
آیا می توانید رابطه ای بین قطر مقوا و قطر سایه پیدا کنید. رابطه ای که به دست آورده اید با کمک معلم خود تصحیح وتکمیل کنید.

جواب 1و2: به طور كلی اگر فاصله جسم و چشمه نور نقطه ای كاهش یابد، قطر سایه آن بزرگتر می شود و برعكس اگر فاصله آنها افزایش یابد.قطر سایه كوچكتر می گردد.

3و4: بطور كلی وقتی كه محل چشمه نور نقطه ای ثابت است. اگر جسم را به پرده( یا دیوار) نزدیك كنیم سایه آن كوچكتر و برعكس اگر ازآن دور كنیم سایه بزرگتر می شود.برای بدست آوردن رابطه بین  قطر جسم و قطر سایه از شكل مقابل استفاده می كنیم. قطر جسم را AB و فاصله آن از چشمه نور را و قطر سایه را  و فاصله آن ازچشم را با نشان میدهیم. دو مثلث OAB و  با هم متشابه اند از نوشتن نسبت اضلاع و ارتفاعهای متناظر نتیجه می شود:

 

 

 

 

خورشید گرفتگی (كسوف) زمانی رخ می دهد كه ماه بین زمین و خورشید قرار گیرد، در این صورت سایه ی ماه روی زمین می افتد و ناحیه ای از زمین كه در سایه ی ماه قرار میگیرد تاریك می شود. این پدیده را با رسم یك شكل ساده نشان دهید.

خورشید گرفتگی

ماه گرفتگی

 

 

 

    با توجه به توضیحی که در مورد خورشیدگرفتگی (کسوف) داده شد، توضیح دهید که ماه گرفتگی (خسوف) در چه صورت رخ می دهد؟ این پدیده را با رسم یک شکل ساده نشان دهید.

پاسخ: هنگامی كه زمین بین ماه و خورشیدو هر سه در یك راستا قرار می گیرند، نور خورشیدبه ماه نمی رسد و سایه زمین بر روی ماه می افتد. این پدیده را ماه گرفتگی می گویند.

 

 

 وسیله های آزمایش : شمع ٢ عدد - کبریت .
١- دست خود را مقابل یک شمع روشن نگهدارید به طوری که سایه ی دستتان روی دیوار تشکیل شود.
٢- همین آزمایش را با دو شمع روشن انجام دهید.
٣- با مشاهده و مقایسه ی سایه ی دست در دو حالت نتیجه را بنویسید.

جواب1: وقتی كه دست خود را در مقابل یك شمع روشن قرار میدهیم تقریباً سایه كاملی از آن بر روی دیوار تشكیل می شود.

2- اگر دست خود را در مقابل شمع روشن قرار دهیم دو سایه  از آن تشكیل می شود.

3- از مقایسه سایه ها در دو حالت معلوم می شود علاوه برافزایش تعداد سایه ها نیمسایه دست نیز در حالت دوم ظاهر می گردد.

 تعریف بازتابش نور؟

 برگشت نوراز سطح اشیاء را بازتابش نور می گویند.

 اشیاء چگونه دیده می شوند؟

 اشیایی كه از خود نور تابش نمی كنند، هنگامی دیده می شوند كه نور یك چشمه مانند خورشید یا لامپ از سطح آنها باز تابیده شده و به چشم ما برسد.

Eتذكر 1: شیئی كه هیچ نوری را باز نمی تاباند دیده نمی شود. عنی رنگ نوری سیاه خواهد بود.
Eتذكر2: اگر شیئی هر  نوری را كه به آن می رسدباز بتاباند به رنگ نوری دیده می شود كه به آن تابیده است.
[ جمعه 28 بهمن 1390 ] [ 04:37 ب.ظ ] [ Geophysics شرفی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به بررسی فیزیک دبیرستان می پردازد . متن های این وبلاگ برای دانش آموزان و دانش جویان بسیار مفید است . تمام متن های این وبلاگ دارای تصاویر زیبا و جذاب مرتبط با متن ارسال شده هستند که بحث آموزش را بسیار آسان می کند به همین جهت دبیران فیزیک نیز می توانند استفاده مناسبی از این وبلاگ کنند .
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
CENTER>
مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران